Ajándék a pandémiában

Ajándék a pandémiában

„Ez az az út, ezen járjatok.“, Szerző: Mezei Ibolya - 2021. Január 25. 297

Közel egy éve nem élhetjük meg a szombatnap személyes hittestvéri találkozásainak erejét:

sem a szombatiskolai bibliatanulmányon együtt gondolkodva,

sem az istentiszteleti alkalmak lelkiségében,

sem a pihenőnap gyülekezeti közösségeiben.

A járványveszély egyéb rendszeres programainkat is erősen módosította.

A teremtő és megváltó Isten azonban, aki megbízott tulajdonának őrzésével és gondozásával bennünket, az Ő bölcs Szentlelkével elöljáróinkat arra vezette, hogy mindezek az alkalmak megmaradjanak, és folyamatos online elérhetőséggel látogathatóak legyenek.

Imaházaink kényszerű bezárásával a Lélek kegyelmi jelenléte érződött a TET-elnök, Hegyes-Horváth Géza atyafi fáradhatatlanul végzett aktív tevékenységében. Isten dicsőségéért ő is áldozatos önzetlenséggel sáfárkodott saját lehetőségeivel: képességével, idejével, erejével, eszközeivel, kapcsolataival.

S mert hagyott az Úr lehetőséget, amit fel kellett ismerni és azt helyesen használni, így jött létre a HAGyOK (Hetednapi Adventista Gyülekezeti Online Közösség), amely tartós örömöt adó lelkierőként kínálja alkalmait (országhatárok nélkül) testvérközösségi tagoknak és érdeklődőknek.

Ez adta a lehetőséget országunk lelkészeinek, gyülekezetvezetőinek, presbitereinek, hogy alkalomról alkalomra bemutassák saját életterüket, közösségük tevékenységeit, és együtt imádkozzunk a világszéles egyházat érintő célokért is.

Isten ajándéka az is, hogy így sok földrajzilag távoli hittestvérrel képernyőn keresztül élő kapcsolatban ismerkedhettünk meg, és hitünkben cserélhettünk gondolatot.

Nem minden imaház technikai felszereltsége tudta megoldani saját közösségének online találkozásait a téli imahét 10 napos alkalmával sem.

Egyházunk elöljáróinak óriási szervezési-egyeztetési háttérmunkája eredményeként valamilyen úton-módon mindannyian értesültünk róla, és bekapcsolódhattunk a január 6. és 16. közötti alkalmakba, mely most a „Keressük a megújulást!” gondolatkörével foglalkozott. A napok mindegyikén a Szentlélek Isten vezette az órákat Igéi alapján szolgáló emberi eszközökkel mindannyiunk épülésére.

Az online gyülekezeti alkalmak a kezdő ima és ének vagy versszolgálat mellett a mindannyiszor továbbgondolandó, rövid áhítat igei üzenetével érintették meg lelkünket.

Mivel imaközösségi alkalom volt, a hatalmas gyülekezeti létszám miatt – „pattogatott kukorica” módban – egymondatos hálaadásokkal tettünk bizonyságot az életünkben jelenlévő Istenről.

Közös csöndességben egy perc volt az önmagunkban elmélyedő, bűnvalló ima bocsánatkérésére, majd ismét egymondatos kérésekkel szóltunk a nemzetközi és a bennünk megfogalmazódott imacélokért az Úrhoz.

Az imahét 1. napján Jézus szeretetteljes figyelmeztetésén gondolkodhattunk a Lk 11:13 Igéje alapján, melyben arra buzdít, hogy kitartóan és meg nem restülve mindig kérnünk kell a Szentlelket. A további napokon ebből kiindulva elmélkedtünk tovább: Isten mind mélyebb megismeréséről, hogy ajándékait felismerve önmagunkat egyre jobban átadjuk neki, és megértsük az Isten akarata szerinti imát.

Komolyan elgondolkodhattunk az Úrhoz szóló kéréseinkről, annak minőségéről és szerepéről, hogy ne csapjuk be önmagunkat! Rádöbbenhettünk, hogy sokszor nem Lélekkel betöltekezve imádkoztunk, pedig csak a Szentlélek az, aki tükröt tart saját életünk elé az Igén keresztül.

Nekünk pedig ezt kell szem előtt tartanunk mindennapi személyes imaéletünkben, és hűséggel eszerint cselekednünk, hogy a mi lelki emberünkben Krisztus értelme legyen.

Az imahét közepén beláthattuk, hogy az óemberünket nap nap után el kell temetnünk, és rendületlenül kell kérni a Szentlelket, mert meg van írva, hogy erőt kapunk, amikor eljön hozzánk a Szentlélek (ApCsel 1:8).

Ismét megerősödtünk abban, hogy problémáinkra Istennél van a helyes megoldás, és ezért a Krisztus által újjáteremtett életünkben akkor növekedhetünk, fejlődhetünk, ha teljes engedelmességgel az Úr ígéreteire hivatkozva imádkozunk.

Az imahét zárásakor végiggondoltuk, hogy csak Isten Lelkének naponta megújuló áldásaival válhatunk újjá, soha nem saját görcsös akaratunkból, hanem mindenkor Krisztus Jézussal együtt, aki beváltotta ígéretét, és elküldte a Szentlelket. Az Úr azt szeretné, ha nem vendégként fogadnánk Őt, hanem állandó útitársként laknánk vele. Ha kitartóan kérjük Őt, akkor a Szentlélek imádságban akar vezetni minket, hogy megtisztuljunk, megszentelődjünk, és az Ő Lelkével betöltekezve jellemünk Jézushoz hasonlatossá formálódjon.

Ez az Úr vágya, ahogy a 2Korinthusi levélben is meg van írva (13:13): a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal!

Hiszen a Lélek teszi lehetővé az egymással való igaz közösséget is:

Ha tehát van vigasztalás Krisztusban,

ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés,

ha van közösség a Lélekben,

ha van irgalom és könyörület,

akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok:

ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. (Fil 2:1–2)

 

Mezei Ibolya
Debrecen, „A” gyülekezet

 


 
2021_01/2

Keresés a cikkek között

További új cikkek

„Megtanítalak az útra, amelyen járj.“

Tovább az úton a cél felé!

2021. Június 28.

A Tiszavidéki Egyházterület egy újabb mérföldkőhöz érkezett 2021. június 20-án, amikor a gyülekezetek küldöttei megválasztották az egyházterület vezetőtestületét a következő négy évre.

Isten drága gyermekei
-

Így kedveskedtünk a gyerekeknek Gyulán

2021. Június 28.

Május 8-án a gyulai gyülekezet megnyitotta kapuját mindazok előtt, akik már régóta vártak erre a napra.